Čiurlionis. Dainų pasaulis

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) harmonizuotos lietuvių liaudies dainos.

Klausantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 1905–1906 m. jam viešint pas tėvus Druskininkuose ir 1907–1909 m. gyvenant Vilniuje aranžuotų lietuvių liaudies dainų, grįžtame į laikus, kai liaudies dainos buvo neatsiejama gyvenimo dalis. Jas dainavo kaimo žmonės bei glaudų ryšį su tradicine kultūra išlaikiusi Lietuvos inteligentija. Taip pat dar kartą grįžtame į Lietuvos profesionaliosios muzikos pradžią, kai lietuviška muzika buvo tarsi daigas, iš kurio ateityje išaugo tvirtas šakotas medis.

1. Dainų dainelė VL34, VL34a

2. Aš prašiau Dievą VL30, VL30a

3. Vienam kiemely VL28

4. Anoj pusėj Nemuno VL27

5. Oi lekia, lekia VL55a, VL55

6. Siuntė mane močiutė VL62

7. Oi giria, giria VL52, VL53

8. Sutems tamsi naktužėlė VL66

9. Šėriau žirgelį VL68, VL68a

10. Subatos vakarėly VL63, VL64, VL64a

11. Vai, močiute VL73

12. Prapuoliau, močiute VL58a

13. Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai VL56

14. Ant kalno Gluosnys VL27b

15. Nemune, upeli VL48

16. Ne tėviškėlėj VL49

17. Lakštangėlė VL43

18. Ui-ui-ui, broleliai VL72

19. Kai mes augom VL39, VL39a, VL39b

20. Našlaitėlė VL46

21. Našlaitis VL47

22. Ar vėjai pūtė? VL28

23. Sėjau rūtą VL179a

24. Oi dariau, dariau lyseles VL51, VL51a

25. Kelk, dukrele VL42

26. Anksti rytą kėliau VL26

27. Kas bernelio pamįslyta VL41

28. Rūtelę sėjau VL61

29. Dainų dainelė VL33


Papildomi kūriniai muzikos platformose:

30. Išėjo seselė VL37

31. Beauštanti aušrelė VL31

32. Bėkit, bareliai VL32

Kompozitorius: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Tekstas: Lietuvių liaudies, Vincas Palukaitis

Atlieka kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas: Romualdas Gražinis

Garso režisierė: Laura Jurgelionytė

Aprašymai: Rokas Zuvovas, Austė Nakienė

Dainų vertimai: Vilūnė Kaknevičiūtė

Kiti vertimai: Sonata Zubovienė

Apipavidalinimas: Vytautas Meškauskas

Albumo viršelyje panaudotas M. K. Čiurlionio paveikslas Vasara (II)

Prodiuseris: Justinas Linkevičius

Finansuota Lietuvos Kultūros Tarybos

Leidėjas Aidija

℗ & © 2022

Čiurlionis. The World of Songs

The arrangements of Lithuanian folk songs written by unique Lithuanian artist and composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911).

Listening to the arrangements of Lithuanian folk songs written by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in 1905–1906 while visiting his parents in Druskininkai and in 1907–1909 while living in Vilnius, we go back to times when folk songs were an integral part of life. They were sung by rural people as well as Lithuanian intelligentsia who has kept close link with traditional culture. We also revisit the beginnings of Lithuanian professional music, when Lithuanian music was like a seedling, from which a solid, branched tree had to grow in the future.

1. The Song of Songs, VL34, VL34a

2. I asked the Lord, VL30, VL30a

3. In One Little Yard, VL28

4. On the Other Side of the Nemunas River VL27

5. Swans Fly in the Sky, VL55a, VL55

6. Mother Sent Me to the Seas, VL62

7. Down in the Green Woods, VL52, VL53

8. Dark Night Will Fall, VL66

9. I Fed My Riding Horse, VL68, VL68a

10. Saturday Night, VL63, VL64, VL64a

11. Oh, My Mother, VL73

12. I Am Lost, Dear Mother, VL58a

13. Dear Brother of the Bride, VL56

14. A Willow on the Hill, VL27b

15. Our Dear River Nemunas, VL48

16. Far from the Motherland, VL49

17. Nightingale, VL43

18. Oh-oh-oh, Young Brothers, VL72

19. When We Were Growing Up, VL39, VL39a, VL39b

20. An Orphan Girl, VL46

21. An Orphan Boy, VL47

22. Were the Winds Blowing? VL28

23. I Planted the Rue, VL179a

24. I Prepared the Garden-Beds, VL51, VL51a

25. Get Up, Dear Daughter, VL42

26. I Got Up Early, VL26

27. Young Boy's Promises, VL41

28. I Planted the Rue, VL61

29. The Song of Songs, VL33


Bonus tracks on streaming platforms:

30. Sister Went Out for a Walk VL37

31. The Dawn is Breaking VL31

32. Run, You Fields VL32

Composer: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Lyrics by: Lithuanian folk, Vincas Palukaitis

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Sound engineer: Laura Jurgelionytė

Liner notes: Rokas Zuvovas, Austė Nakienė

Translation of songs: Vilūnė Kaknevičiūtė

Other translations: Sonata Zubovienė

Design: Vytautas Meškauskas

M. K. Čiurlionis's painting "Summer (II)" used on the cover

Producer: Justinas Linkevičius

Financed by the Lithuanian Council for Culture

Publisher Aidija

℗ & © 2022