Armando Pierucci. De Profundis

Pirmoji tėvo Pierucci kantata Reginos Derievos žodžiams „Via Crucis“ kritikų buvo apibūdinta kaip „didelis radinys“ ir „nuostabus darbas“. Pierucci rašo toniniu ir lengvai klausomu stiliumi, bet savitu savo balsu, o šis naujas kūrinys, kuriame naudojamas ne vargonų, o kamerinis ansamblis, remiasi trumpu, besikartojančiu motyvu, variacine forma visose kūrinio dalyse.

I. Niekas nepaliko šalia savęs

II. Gulėkite kaip žymė egzistencijos puslapyje

III. Jei neprisimintum

IV. Mano žvilgsnis nusileidžia ir užgęsta

V. Neteisėtumas prasidėjo staiga

VI. Yra bjaurių dalykų, kurių neįmanoma suskaičiuoti

VII. Greitai sužinosite patys

VIII. Geriau nuspręsti tarp aromatingų Tėvynės dūmų

IX. Net dulkės turi tam tikrą svorį

X. Kur mūsų poilsis?

XI. Angelo veidas atviras

XII. Kuo mažiau buvusių dalykų

Variacijos 4-sios 'Aleliuja' giesmės melodijos tema

Variacijos „Via Crucis“ tema

Kompozitorius: Armando Pierucci

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas R. Gražinis),  

Vilnius Styginių Kvartetas: Audroné Vaini­ūnaité (smuikas), Artūras Silale (smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violončelė);

Giedrius Gelgotas (fleita); 

Gintautas Jocius (kontrabosas)


Leidėjas The Divine Art Recordings

℗ & © 2002

Armando Pierucci. De Profundis

Father Pierucci’s first cantata to words by Regina Derieva, “Via Crucis” was described as “a major find” and ” a remarkable work” by critics. Pierucci writes in a tonal and very listenable style but with a distinctive voice of his own, and this new work, using a chamber ensemble rather than organ, takes as its basis a short, haunting motif, used in variation form in all the movements.

I. No one left close by myself

II. Lie like a bookmark across the page of existence

III. If you would not remember

IV. My glance falls down and dies

V. Lawlessness started suddenly

VI. There are disgusting things, which are impossible to count

VII. You will know soon, by yourself

VIII. Better to decide it amidst aromatic smoke of the Fatherland

IX. Even dust has some weight

X. Where is our rest?

XI. The face of an angel is open

XII. The fewer former things

Variations on a Theme of the 4th Mode of Alleluia

Variations on a Theme of 'Via Crucis'

Composer: Armando Pierucci

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir (conductor R. Gražinis),  

Vilnius String Quartet: Audroné Vaini­ūnaité (violin 1), Artūras Silale (violin 2), Girdutis Jakaitis (viola), Augustinas Vasiliauskas (cello);

Giedrius Gelgotas (flute); 

Gintautas Jocius (double bass)


Publisher The Divine Art Recordings

℗ & © 2002