Mano (Manno) kopos

Šis kamerinio choro „Aidija“ albumas skirtingų stilių muzikiniais kūriniais tarytum pasakoja konkretaus laikotarpio istoriją. Naujojo leidinio istorija driekiasi keliais sluoksniais, polifoniškai: vienas jos „balsas“ artikuliuoja lietuvių chorinės muzikos matmenį, antrasis - pristato tam tikrą „Aidijos“ veiklos etapą, o trečiasis „balsas“ teigia šio choro ir Tarptautinio Thomo Manno festivalio sambūvį. Albume įrašyti Vidmanto Bartulio, Mariaus Baranausko, Broniaus Kutavičiaus kūriniai - visi trys gimę šio festivalio užsakymu. Jie papildyti dargi Vytauto Barkausko ciklu, - ne užsakytu, bet tiesiog įspūdingai (2019 m. festivalyje) atvėrusiu mažai pažįstamą, primirštą šio kompozitoriaus chorinį stilių. Į albumą įtraukta ir Felikso Bajoro chorinė partitūra, primenanti įvairialypį šio kompozitoriaus ryšį su Th. Manno festivaliu: nuo specialiai užsakytų kūrinių iki teminių Lietuviškos muzikos valandų.

1. Vidmantas Bartulis - Mano (Manno) kopos

2. Bronius Kutavičius - Gilijos laivužis

3-6. Marius Baranauskas - Templum Dei estis

7. Feliksas Bajoras - Oremus iš „Missa Cantata“

8-14. Vytautas Barkauskas - Septynios Omaro Chajamo miniatiūros, op. 61

Tekstas: Vidmantas Bartulis, Liturginis, iš Naujojo Testamento, Lietuvių liaudies, Omar Chajam

Atlieka kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas: Romualdas Gražinis

Gabrielė Agilė Bajoraitė, Adomas Gražinis (fortepijonas)

Garso režisierė: Laura Jurgelionytė

Aprašymas: Vytautė Markeliūnienė 

Vertimas į anglų kalbą: Vilūnė Kaknevičiūtė 

Vertimas į vokiečių kalbą: Agnė Blaževičienė 

Dizainas: Dovydas Čiuplys

Prodiuseris: Justinas Linkevičius

Finansuota Lietuvos Kultūros Tarybos ir Lietuvos gretutiniu teisiu asociacijos AGATA

Leidėjas: Aidija

℗ & © 2023

My (Mann's) dunes

This album of the chamber choir Aidija discloses, via unique styles of music, the story of a specific period. The story is revealed in multiple layers: one of its “voices” articulates the dimension of Lithuanian choral music, the second presents a certain period of Aidija’s activity, and the third “voice” claims the coexistence of this choir and the International Thomas Mann Festival. The album features compositions by Vidmantas Bartulis, Marius Baranauskas and Bronius Kutavičius – all the three pieces of music commissioned by the Festival. They are complemented by Vytautas Barkauskas’ cycle – not commissioned, yet remarkably disclosing (during the 2019 festival) a little-known and forgotten choral style of the composer. The album's musical composition also contains a choral score by Feliksas Bajoras, recalling a versatile relationship of the composer with the Thomas Mann Festival: from specially commissioned works to the thematic Lithuanian music hours.

1. Vidmantas Bartulis - My (Mann's) Dunes

2. Bronius Kutavičius - Little Boat of Gilija

3-6. Marius Baranauskas - Templum Dei estis

7. Feliksas Bajoras - Oremus from “Missa Cantata”

8-14. Vytautas Barkauskas - Seven Miniatures of Omar Khayyam, op. 61

Text by: Omar Khayyam, from New Testament, Vidmantas Bartulis, Lithuanian folk, Liturgical

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Gabrielė Agilė Bajoraitė, Adomas Gražinis (pianos)

Sound producer: Laura Jurgelionytė 

Liner notes: Vytautė Markeliūnienė 

Translation into English: Vilūnė Kaknevičiūtė 

Translation into German: Agnė Blaževičienė 

Design: Dovydas Čiuplys 

Executive producer: Justinas Linkevičius

Financed by the Lithuanian Council for Culture and Lithuanian Neighbouring Rights Association AGATA

Publisher: Aidija

℗ & © 2023