SpotifyLink

Senoji Lietuvos muzika 

XVI – XVII a. 

Kompaktinė plokštelė  „Senoji Lietuvos muzika/ Musica Terrae Vilnensis“ – nedidelė XVI–XVII a. muzikos, skambėjusios Abiejų Tautų respublikoje panorama. Minėtu laikotarpiu valdovų rūmuose Vilniuje, Krokuvoje ir Varšuvoje  gyveno ir kūrė tie patys ir Lietuvos, ir Lenkijos kultūrai nusipelnę  užsienio  kompozitoriai – G.B.Cocciola, V.Bakfark, D.Cato, F.Maffon, M.Scacchi, A.Rohaczewski ir kt. Pirmą kartą Lietuvos muzikos istorijoje Vilniaus Arkikatedros vargonais buvo įrašyti iki tol nepublikuoti XVII a. klavyrinės muzikos pavyzdžiai iš Kražių vargonininko sąsiuvinio ir Sapiegų vargonų tabulatūros. Pažintine bei menine prasme vertingos  XVI a. anonimo „Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus Žygimanto Augusto jungtuves“ ir „Gedulinga Giesmė. Užrašas ant karalienės Barboros Radvilaitės antkapio“ (tekstus iš senosios lenkų kalbos išvertė S.Geda). Programą  parinko ir sudarė habil. dr. Jūratė Trilupaitienė.

1. Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus Žygimanto Augusto jungtuves

2. Šokis

3. Tribalsė pjesė

4. Gedulinga giesmė. Užrašas ant karalienės Barboros Radvilaitės antkapio

5. Fantazija liutnei

6. Ave Maris Stella, giesmė

7. Omni die dic Mariæ, Mea laudes anima, giesmė

8. Tribalsė pjesė

9. Chorea

10. Chorea

11. Ogn‘un s‘inganna, madrigalas

12. Come viver mil posso, greghesca

13. Fantazija liutnei

14. Donna voi vi credete, madrigalas

Penkios preambulės iš Kražių vargonų tabulatūros

15. I

16. II

17. III

18. IV

19. V

20. Canzona à 4

Iš Sapiegų vargonų tabulatūros

21. Ricercare

22. Toccata brevis

23. Ricercare

24. Ricercare

25. Canzona

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas R.Gražinis),  

Rinktinis lietuvių-latvių senosios muzikos ansamblis, („Banchetto musicale“ ir „Ludus“)

Vargonininkė J.Bundzaitė

Viršelyje – Barbora Radvilaitė. XIX a. nežinomas autorius, popierius, plieno raižinys. 17,6x12,4. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.

Dizainas – Sigis Šniras

Garso inžinieriai – Algimantas Kupčinskas, Rimantas Motiejūnas

Aprašymas – Jūratė Trilupaitienė

Nuotraukos – Audrius Zavadskis, Gintautas Trimakas

Prodiuserė – Rūta Skudienė

Įrašyta Vilniaus Arkikatedroje ir Vilniaus plokštelių studijoje.

Leidėjas Semplice

℗ & © 1998

Early Lithuanian Music 

16th – 17th Century

The music on this CD represents only a small part of the music (hymns, pieces, dances, madrigals, etc.) played at the time in Vilnius, the capital of the Grand Duchy of Lithuania. Some of it, such as two works from the 17th century by Lithuanian organists, the collections of Kražiai and Sapieha organ tablatures, have been recorded for the first time. (Recorded at the Vilnius Cathedral). In the 16th and 17th centuries the same artists who made a notable contribution to Lithuanian and  Polish culture (G.B.Cocciola, V. Bakfark, D. Cato, F.Maffon, M. Schacchi, A.Rohaczewski)  lived and worked at the residences of the ruler of the Commonwealth in Vilnius, Cracow and Warsaw. Their works, created for different occasions, and the whole repertoire of the royal band, used to be performed wherever the ruler stayed.  

1. Hymn about the Wedding of His Royal Highness Sigismund August

2. Dance

3. Piece à 3

4. Lamentation song. Inscription on Queen Barbora Radvilaitė‘s Tomb

5. Fantasia for lute

6. Hymn

7. Omni die dic Mariæ, Mea laudes anima, Hymn

8. Piece à 3

9. Chorea

10. Chorea

11. Ogn‘un s‘inganna, Madrigal

12. Come viver mil posso, greghesca

13. Fantasia for lute

14. Donna voi vi credete, Madrigal

Five preambles from the Kražiai organ tablature

15. I

16. II

17. III

18. IV

19. V

20. Canzona à 4

From the Sapieha organ tablature

21. Ricercare

22. Toccata brevis

23. Ricercare

24. Ricercare

25. Canzona

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir (Conductor Romualdas Gražinis)

Lithuanian-Latvian joint old music ensemble („Banchetto musicale“ and „Ludus“)

Organ - J.Bundzaitė

CD Cover:  Queen Barbora Radvilaitė,19th century.Unknown author. Paper, steel engraving. 17,6x12,4. From the collection of the Lithuanian Art Museum.

Design – Sigis Šniras

Engineer – Algimantas Kupčinskas, Rimantas Motiejūnas

Liner Notes – Jūratė Trilupaitienė

Photography By – Audrius Zavadskis, Gintautas Trimakas

Producer – Rūta Skudienė

Recorded at Vilnius Cathedral and Vilnius Recording Studio

Publisher Semplice

℗ & © 1998