Algirdas Martinaitis Gailestingumo altorius 

Oratorija „Gailestingumo altorius“ (2007) – vienas naujausių Algirdo Martinaičio religinės muzikos opusų, kuriame, pasak muzikologės Živilės Stonytės, aiškiai juntama XX a. Europos religinės muzikos tradicijos, kuriai priklauso Arvo Pärto, Johno Tavenero, Henryko Mikołajaus Góreckio bei kitų žymių kūrėjų muzika, tąsa. Kūrinį įkvėpė ir jam buvo panaudoti šv. ses. Marijos Faustinos Kowalskos (1905–1938), kurį laiką gyvenusios Vilniuje (1933–1936) ir čia pradėjusios skleisti žinią apie Dievo Gailestingumą, dienoraščio fragmentai.

Kūrinys sukurtas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės užsakymu ir pirmąkart atliktas Šv. Kotrynos bažnyčioje 2007 m. balandžio 15-ąją – Dievo Gailestingumo sekmadienį (pirmas sekmadienis po šv. Velykų), vainikuojantį Dievo Gailestingumo savaitę. Ši šventė, kaip ir šventovėje kabantis Eugeniuszo Kazimierowskio nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas taip pat buvo inicijuoti šv. Faustinos. Oratoriją sudaro keturios dalys, atliekamos be pertraukos: „O Kraujau ir Vandenie“, „Sveikas, Gailestingumo soste“, „Dievo gailestingumą giedosiu per amžius“, „Dievo gailestingumo litanija“. Tai tarsi kertiniai Dievo Gailestingumo šventovės akmenys, sudėti iš šv. Faustinos užrašytų žodžių: „Žemė ir dangus gali pasikeisti, bet Dievo gailestingumas nesibaigs.“

1. O Kraujau ir Vandenie

2. Sveikas, gailestingumo soste

3. Dievo gailestingumą giedosiu per amžius

4. Dievo gailestingumo litanija

Komozitorius: Algirdas Martinaitis

Tekstas: šv. ses. Marijos Faustinos Kowalskos dienoraščio fragmentai

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“

Gintarė Skerytė (sopranas)

Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)

Darius Stabinskas (viola da gamba)

Mindaugas Bačkus (barokinė violončelė)

Ieva Sipaitytė (smuikas)

Aidas Strimaitis (smuikas)

Robertas Bliškevičius (altas)

Edmundas Kulikauskas (violončelė)

Donatas Bagurskas (kontrabosas)

Arnoldas Gurinavičius (vargonai)

Aistė Bružaitė (kanklės)

Saulius Astrauskas (mušamieji)

Zenonas Bagavičius (mušamieji)

Dirigentas Romualdas Gražinis

Dizainas – Artūras Babušis

Garso inžinieriaiAlgirdas Mateika, Ramojus Skirsgilas, Viktoras Vinogradnas

Aprašymas – Audrys Juozas Bačkis

Vertimas - Albina Strunga, Paola Fertoli

Įrašyta Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, 2007 m. balandžio 15 d. (premjera)

Leidėjas Dievo gailestingumo paramos fondas

Įrašų kompanijos kontaktai: [email protected]

℗ & © 2008

Algirdas Martinaitis 

The Altar of Divine Mercy

Oratorio "The Altar of Divine Mercy" (2007) - one of the newest religious music opuses by Algirdas Martinaitis, in which, according to musicologist Živilė Stonytė, the traditions of 20th-century European religious music are clearly felt, including the music of prominent creators such as Arvo Pärt, John Tavener, Henryk Mikołaj Górecki, and others. The composition was inspired by and incorporates fragments of the diary of St. Sister Maria Faustina Kowalska (1905-1938), who lived in Vilnius for some time (1933-1936) and began spreading the message of God's mercy there.

The composition was commissioned by the Vilnius Shrine of Divine Mercy and was first performed on April 15, 2007, at St. Catherine's Church - the Sunday of Divine Mercy (the first Sunday after Easter) which marks the end of the Divine Mercy week. This celebration, as well as the painting of the Merciful Jesus by Eugeniusz Kazimierowski, hanging in the shrine, were also initiated by St. Faustina. The oratorio consists of four parts, performed without interruption: "O Blood and Water", "Hail, Throne of Mercy", "The Mercy of the Lord I Will Sing Forever", and "Litany of Divine Mercy". They are like the cornerstones of the Vilnius Shrine of Divine Mercy, made up of the words written by St. Faustina: "The earth and heaven may change, but Divine mercy will never end.

1. O Blood and Water

2. Hail, Throne of Mercy

3. The Mercy of the Lord I Will Sing Forever

4. Litany of Divine Mercy

Composer: Algirdas Martinaitis

Lyrics: Fragments of the diary of St. Sister Maria Faustina Kowalska

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir

Gintarė Skerytė (soprano)

Ieva Prudnikovaitė (mezzo-soprano)

Darius Stabinskas (viola da gamba)

Mindaugas Bačkus (Baroque cello)

Ieva Sipaitytė (violin)

Aidas Strimaitis (violin)

Robertas Bliškevičius (viola)

Edmundas Kulikauskas (cello)

Donatas Bagurskas (double-bass)

Arnoldas Gurinavičius (organ)

Aistė Bružaitė (kanklės)

Saulius Astrauskas (percussion)

Zenonas Bagavičius (percussion)

Conductor Romualdas Gražinis

Design – Artūras Babušis

Engineers – Algirdas Mateika, Ramojus Skirsgilas, Viktoras Vinogradnas

Liner Notes – Audrys Juozas Bačkis

Translation - Albina Strunga, Paola Fertoli

Recorded At – Saint Catherine's Church, Vilnius – April 15, 2007 (premiere).

Publisher Foundation of Divine Mercy

Record company contacts: [email protected]

℗ & © 2008