M. K. Čiurlionis. Liaudies dainos chorui ir fortepijonui

Choro „Aidija“ bei pianisto Roko Zubovo išleistas rinkinys Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) harmonizuotų lietuvių liaudies dainų chorui bei fortepijonui.

1. Dainų dainelė VL34, VL34a

2. Išėjo mergaitė VL278

3. Išėjo seselė VL37

4. Vienam kiemely VL28

5. Vienam kiemely VL274

6. Anoj pusėj Nemuno VL27

7. Močiute, noriu miego VL281

8. Oi lekia, lekia VL55a, VL55

9. Oi lekia, lekia VL55a, VL273

10. Sėjau rūtą VL334

11. Siuntė mane močiutė VL62

12. Oi giria, giria VL52, VL53

13. Oi giria, giria VL274

14. Aš pasėjau rūtelę VL280

15. Beauštanti aušrelė VL31

16. Aš prašiau Dievą VL30

17. Sėjau rūtą VL179

18. Bėkit, bareliai VL32

19. Bėkit, bareliai VL279

20. Sutems tamsi naktužėlė VL66

21. Šėriau žirgelį VL292

22. Šėriau žirgelį VL68, VL68a

23. Subatos vakarėly VL63, VL64, VL64a

24. Subatos vakarėly VL286

25. Vai, močiute VL73

26. Vai, močiute VL275

27. Prapuoliau, močiute VL58a

28. Prapuoliau, močiute VL174

29. Ant kalno Gluosnys VL27b

30. Ganau, ganau aveles VL282

31. Kad ir nežinojau VL290

32. Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai VL56

33. Dainų dainelė VL33

34. Ei, mergele, kur buvai VL283

Kompozitorius: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Tekstas: Lietuvių liaudies, Vincas Palukaitis

Atlieka kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas - Romualdas Gražinis

Fortepijonas - Rokas Zubovas

Garso režisierė – Laura Jurgelionytė


Leidėjas VšĮ "Impetus musicus"

℗ & © 2020

M. K. Čiurlionis. Folk Songs for the Choir and Piano

A collection of Lithuanian folk songs harmonized for choir and piano by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), recorded by the choir "Aidija" and pianist Rokas Zubovas.

1. The Song of Songs VL34, VL34a

2. Maiden Went Out For a Walk VL278

3. Sister Went Out For a Walk VL37

4. In One Little Yard, VL28

5. In One Little Yard VL274

6. On the Other Side of the Nemunas River VL27

7. I Want to Sleep VL281

8. Swans Fly in the Sky VL55a, VL55

9. Swans Fly in the Sky VL55a, VL273

10. I Planted the Rue VL334

11. Mother Sent Me to the Seas VL62

12. Down in the Green Woods VL52, VL53

13. Down in the Green Woods VL274

14. I Saw the Rue VL280

15. The Dawn is Breaking VL31

16. I asked the Lord VL30

17. I Saw the Rue VL179

18. Run, You Fields VL32

19. Run, You Fields VL279

20. Dark Night Will Fall VL66

21. I Fed My Riding Horse VL292

22. I Fed My Riding Horse VL68, VL68a

23. Saturday Night VL63, VL64, VL64a

24. Saturday Night VL286

25. Oh, My Mother VL73

26. Oh, My Mother VL275

27. I Am Lost, Dear Mother VL58a

28. I Am Lost, Dear Mother VL174

29. A Willow on the Hill VL27b

30. I Am Shepherding my Sheep VL282

31. Even Though I Didn't Know VL290

32. Dear Brother of the Bride VL56

33. The Song of Songs VL33

34. Where Have You Been, Maiden VL283


Composer: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Lyrics by: Lithuanian folk, Vincas Palukaitis

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor - Romualdas Gražinis

Pianist - Rokas Zubovas

Recording engineer – Laura Jurgelionytė


Publisher VšĮ "Impetus musicus"

℗ & © 2020