Antanas Kučinskas

Giesmės apie smertį

„Giesmės apie smertį“ – 2007 metais kompozitoriaus Antano Kučinsko sukurta liaudiškoji oratorija-misterija, skirta žmogiškosios būties kelionės apmąstymui. Chorinė kūrinio partitūra kuriama panaudojant senųjų lietuviškų religinių tekstų (lietuviško baroko archaiškos poezijos, pirmųjų lietuviškų krikščioniškų giesmynų, rau­dų) fragmentus bei muzikines tų senovinių maldų – kantičkų – intonacijas, ritmiką, melodiką.

„Giesmės apie smertį“ – tai rituališka žmo­giškosios būties trapumo, sielos palydėjimo amži­nybėn kontempliacija, kurioje skambančios gies­mės - tai kreipimasis į amžinąjį Dievą, kuriam paklūsta ši že­miškoji būtis.

Kūrinio premjera įvyko 2007 m. liepos 22 d. Tytuvėnų vasaros festivalyje.

1. Pradžia

2. Giesmė apie būtį

3. Ritualas I

4. Psalmė I

5. Giesmė apie laikinumą

6. Giesmė apie lemtį

7. Psalmė II

8. Giesmė apie mirties artėjimą

9. Psalmė III

10. Giesmė apie susitaikymą

11. Ritualas II

12. Psalmė IV

13. Prisikėlimas
14. Šlovinanti giesmė

Komozitorius: Antanas Kučinskas

Tekstai Birutės Mar

ATLIKĖJAI:

Viktoras Bakys, Arūnas Dikčius, Romualdas Gražinis, Vaidotas Gutauskas, Virginija Karpovičiūtė, Liutauras Milišauskas, Austė Nakienė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Eglė Sereičikienė, Vilius Tumalavičius, Šarūnas Visockis, Stasė Žaltauskaitė – giedoriai (2–12, 14)

Gintaras Sarapinas (triūba), Donatas Byčenka (triūba), Jan Ustinovič (baritonas), Aleksandras Šamaninas (tūba) – dūdoriai (1, 4, 7, 9, 12–14)

Vadovas Eimantas Anskaitis

Muzikos vadovas Romualdas Gražinis

Leidėjas Naujosios muzikos komunikacijos centras

℗ & © 2010

Antanas Kučinskas

Chants about Death

"Chants about Death" is a folk oratorio-mystery created in 2007 by the composer Antanas Kučinskas, dedicated to reflection on the journey of human existence. The choral score of the piece is created using fragments of old Lithuanian religious texts (archaic poetry of the Lithuanian Baroque, first Lithuanian Christian hymns, laments) and the musical intonations, rhythms, and melodies of those ancient prayers - canticles.

"Chants about Death" is a ritualistic contemplation of the fragility of human existence, accompanying the soul to eternity, in which the chants are an appeal to the eternal God to whom this earthly being obeys.

The premiere of the work took place on 22-Jul-2007 at Tytuvėnai summer festival.

1. Beginning

2. Chant about Existence

3. Ritual I

4. Psalm I

5. Chant about Transiency

6. Chant about Fate

7. Psalm II

8. Chant about Approaching Death

9. Psalm III

10. Chant about Reconciliation

11. Ritual II

12. Psalm IV

13. Resurrection
14. Glorification Chant

Composer: Antanas Kučinskas

Text by Birutė Mar

PERFORMERS:

Viktoras Bakys, Arūnas Dikčius, Romualdas Gražinis, Vaidotas Gutauskas, Virginija Karpovičiūtė, Liutauras Milišauskas, Austė Nakienė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Eglė Sereičikienė, Vilius Tumalavičius, Šarūnas Visockis, Stasė Žaltauskaitė – chanters (2–12, 14)

Gintaras Sarapinas (trumpet), Donatas Byčenka (trumpet), Jan Ustinovič (baritone), Aleksandras Šamaninas (tuba) – brass players (1, 4, 7, 9, 12–14)

Band leader Eimantas Anskaitis

Music director Romualdas Gražinis

Publisher New Music Communication Centre

℗ & © 2010