Lietuvių chorinė muzika

Choro 20-ojo jubiliejaus proga išleistas lietuvių kompozitorių harmonizuotų bei originalių dainų rinkinys.

Choro „Aidija“ 20-mečio jubiliejaus proga išleistai kompaktinei plokštelei kolektyvo vadovas Romualdas Gražinis su „Aidija“ pasirinko lietuvių kompozitorių dainų – harmonizuotų ar originalių – programą.

Dauguma jų – šio choro gyvavimo amžininkės, sukurtos pastaraisiais dešimtmečiais, tik Juozo Gruodžio „Skamba, skamba kanklės“ nukelia į tarpukario laikotarpį. Šis studijų metais (1921) Leipcige dar jauno kompozitoriaus parašytas kūrinys – pirmasis sutartinių panaudojimo pavyzdys J. Gruodžio kūryboje. Tačiau sykiu „Skamba, skamba kanklės“ priskirtina prie gražiausių lietuvių chorinės muzikos puslapių – tai kūrybingai išplėtota liaudies daina, sutartinė – unikali lietuvių daugiabalsio muzikinio folkloro rūšis.

Pastaroji daina ir Vytauto Montvilos to paties pavadinimo kompozicija šioje plokštelėje sudaro nelyginant diptiką – toks buvo R. Gražinio ir „Aidijos“ sumanymas siekiant atskleisti du skirtingus požiūrius į tą pačią sutartinę. Be to, dar šio choro veiklos pradžioje išgirdęs jo dainavimą, V. Montvila 1992 m. pats įteikė savo dainos rankraštį R. Gražiniui kaip pagarbos ir pasitikėjimo ženklą.

Dar vieną požiūrį į sutartinę rodo Vaclovo Augustino „Treputė martela“ – efektinga, spalvinga chorinė kompozicija, įjungiant keletą liaudies instrumentų. „Treputė martela“ nuo pirmų „Aidijos“ žingsnių vainikuodavo jos koncertus. Antano Kučinsko „Giesmė apie smerties artėjimą” į „Aidijos“ repertuarą įtraukta prieš porą metų. Šis vokalinis kūrinys – tai dalis iš oratorijos-misterijos „Giesmės apie smertį“, kurios premjera 2007 m. įvyko Tytuvėnų festivalyje. Netrukus giesmė prigijo „Aidijos“ koncertų programose. Kantičkų tekstai, sąšaukos su baroko muzika, polidermiškumo elementai, akademinio giedojimo ir žemaitiškoms dainoms būdingo sodraus, valingo skambėjimo samplaika – tai „Giesmės apie smerties artėjimą“ ypatybės, kurios atskleidžia ją kaip originalios stilizacijos pavyzdį.

Pluoštas plokštelėje įrašytų dainų priklauso 8-ajame dešimtmetyje iškilusių kompozitorių kartai, kurios nariai priskirtini prie ryškiausių minimalizmo ir neoromantizmo atstovų lietuvių muzikoje. Čia skamba Onutės Narbutaitės „Vasara, Vidmanto Bartulio „Gražuolis garvežys“, Algirdo Martinaičio „Intakas“, Mindaugo Ubaičio „Išvaikščiojau mišką, išvaikščiojau lauką“. Kaip tik su šios kartos autorių muzika pastaraisiais metais klostėsi ypač glaudus „Aidijos“ kūrybinis ryšys.

Dainos žanras, ko gero, nė vienam šių kompozitorių nėra būdingiausias – dabarties muzikiniame gyvenime juos dažniau siejame su stambesnių formų, sudėtingesnės muzikinės kalbos, pakitusios stilistikos veikalais. Tad prieš dešimtmetį kitą šių kompozitorių parašytos dainos, sugrįžtančios minimalizmo, neoromantizmo estetikos link, patraukia švelnia plastika, skaidriu intymumu ar žaisme. Panašūs bruožai prie šios grupės dainų prijungia ir Nomedos Valančiūtės kompoziciją „Lietus plonom stiklinėm kojom“. Kompaktinėje plokštelėje „Aidija“ atlieka ir dar dvi išplėtotas lietuvių liaudies dainas. Kristinos Vasiliauskaitės „Ir atlėkė paukščiukė liudija ilgametę kompozitorės ir choro muzikinę bičiulystę, o „Vai ūžia gaudžia“, kurios autentiškas pavidalas 1825 m. publikuotas pirmame, Liudviko Rėzos sudarytame lietuvių liaudies dainų rinkinyje „Dainos“, – dirigento Romualdo Gražinio chorinė aranžuotė.

Vytautė Markeliūnienė

1. Nomeda Valančiūtė. Lietus plonom stiklinėm kojom

2. Onutė Narbutaitė. Vasara

3. Vidmantas Bartulis. Gražuolis garvežys

4. Algirdas Martinaitis. Intakas

5. Kristina Vasiliauskaitė. Ir atlėkė paukščiukė

6. Romualdas Gražinis. Vai ūžia gaudžia

7. Vaclovas Augustinas. Treputė martela

8. Antanas Kučinskas. Giesmė apie smerties artėjimą

9. Mindaugas Urbaitis. Išvaikščiojau mišką, išvaikščiojau lauką

10. Vytautas Montvila. Skamba kankliai

11. Juozas Gruodis. Skamba kankliai

Atlieka kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas: Romualdas Gražinis


Leidėjas Aidija

℗ & © 2009

Lithuanian Choir Music

A collection of songs arranged or composed by Lithuanian composers, recorded to celebrate the choir's 20th anniversary.

For the CD released to celebrate the choir's 20th anniversary, the choir's conductor Romualdas Gražinis and Aidija chose a program of songs by Lithuanian composers - arranged or original.

Most of them are contemporaries of this choir, created in recent decades, only "Zither Sounds" by Juozas Gruodis takes us to the interwar period. This work, written by a young composer during his studies (1921) in Leipzig, is the first example of the use of the Lithuanian folk genre, called sutartinė in the works of J. Gruodis. However, at the same time "Zither Sounds" can be classified as one of the most beautiful pages of Lithuanian choral music. It is a creatively developed folk song sutartinė - a unique type of Lithuanian polyphonic musical folklore.

The latter song and Vytautas Montvila's composition of the same name on this record form an incomparable diptych - this was the idea of ​​R. Gražinis and Aidija in order to reveal two different approaches to the same song. In addition, having heard his singing at the beginning of this choir's activity, V. Montvila in 1992 himself handed the manuscript of his song to R. Gražinius as a sign of respect and trust.

Vaclovas Augustinas' "Stomping Bride" shows yet another approach to the sutartinė - an spectacular, colourful choral composition, incorporating several folk instruments. "Stomping Bride" has crowned Aidija's concerts since the first steps. Antanas Kučinskas' "Chant about Approaching Death" was included in the Aidija'sin repertoire in 2007. This vocal piece is part of the oratorio-mystery "Chant about Death", which premiered in 2007 at the Tytuvėnai festival. Soon, the song caught on in the Aidija's concert programs. Canticle texts, convocations with baroque music, polydermic elements, a mixture of academic chanting and the rich, voluptuous sound characteristic of Samogitia (the region of Lithuania) songs - these are the characteristics of "Chant about Approaching Death", which reveal it as an example of original stylisation.

A few of the songs recorded on the album are written by the generation of composers who emerged in the 1980s, whose members can be called the most prominent representatives of minimalism and neo-romantism in Lithuanian music. Onutė Narbutaitė's "Summer", Vidmantas Bartulis' "The Handsome Locomotive", Algirdas Martinaitis's "Tributary", Mindaugas Ubaitis's "Strolling Over the Groves and Fields" are included in the album. Aidija developed a particularly close creative connection in recent years with the music of this generation of authors. 

The genre of the song is probably not the most characteristic of any of these composers. In today's musical life, we more often associate them with works of larger forms, more complex musical language, and modern stylistics. Therefore, the songs written by these composers a decade ago, returning to the aesthetics of minimalism and neo-romantism, attract with their soft plasticity, transparent intimacy or playfulness. Nomeda Valančiūtė's composition "The Rain on Thin Glass Legs" has a similar features with this group of songs. On the album Aidija also performs two more developed Lithuanian folk songs. Kristina Vasiliauskaitė's "And the Bird Came Flying" testifies to the long-term musical friendship between the composer and the choir, and "It's humming, buzzing", published in 1825 in the first collection of Lithuanian folk songs "Songs" compiled by Ludvikas Rėza and arranged for the choir by conductor Romualdas Gražinis.

Vytautė Markeliūnienė

1. Nomeda Valančiūtė. The Rain on Thin Glass Legs

2. Onutė Narbutaitė. Summer

3. Vidmantas Bartulis. The Handsome Locomotive

4. Algirdas Martinaitis. Tributary

5. Kristina Vasiliauskaitė. And the Bird Came Flying

6. Kristina Vasiliauskaitė. It's humming, buzzing

7. Vaclovas Augustinas. Stomping Bride

8. Antanas Kučinskas. Chant about Approaching Death

9. Mindaugas Urbaitis. Strolling Over the Groves and Fields

10. Vytautas Montvila. Zither Sounds

11. Juozas Gruodis. Zither Sounds

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Publisher Aidija

℗ & © 2009